Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA NIE OBJĘTEGO USTAWĄ „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLTUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koszalińska 72, 78-100 Kołobrzeg
II. Zamawiający ogłasza przetarg na:
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2021 r. i dnia 31.12.2022 r. dla Przedsiębiorstwa Usługowego „HOL TUR” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
III. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
IV. Termin realizacji:
do dnia: 31.01.2022 r. oraz do dnia 31.01.2023 r. (w przypadku sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022r.)
V. Wymagania ofertowe dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem: www.holtur.pl
VI. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
VII. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Kołobrzegu, ul. Koszalińska 72 w terminie do dnia 15.10.2021 r. do godziny 15:00.
VIII. Część jawna przetargu (otwarcie ofert) odbędzie się w siedzibie
P.U. „HOLTUR” Sp. z o.o., w dniu 18.10.2021 r. o godzinie 10:00.
IX. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania przetargu względnie uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą dla Oferenta do dochodzenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień.
X. Umowa z oferentem zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po podjęciu decyzji o wyborze oferty.
XI. Oferenci zobowiązani są zapoznać się z „Regulaminem postępowania w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych sporządzanych przez P. U. HOLTUR ” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu “, dostępnym w siedzibie Spółki przy ul. Koszalińskiej 72 w Kołobrzegu oraz na stronie internetowej pod adresem www.holtur.pl
XII. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami są osoby wymienione w punkcie XI Wymagań ofertowych.

 

załącznik nr 1 do uchwały RN P.U. „HOL TUR” Sp. z o.o. nr 6/9/2021