Regulamin parkingu

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego, zwanego dalej Parkingiem, będącego w zarządzie P.U. HOLTUR, zwanego dalej Zarządcą.
 2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).
 3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 2

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu (pobranie biletu parkingowego i przejazd bramą wjazdową ze szlabanem) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez Użytkownika a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.
 3. Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.
 5. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art.8 ust.3 ustawy- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 . Nr 108 , poz.908 ze zm.). umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§ 3

 1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.
 2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

§ 4

Na terenie Parkingu :

 1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 roku , Nr 108 , poz. 908 ze zm.),
 2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
 3. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km /h,
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie parkowanie,
 5. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony,mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączania pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,
 6. Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§ 5

 1. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Parking w recepcji Ośrodka HOLTUR zgodnie z cennikiem publicznie dostępnym na terenie parkingu.
 2. Ośrodek nie zwraca należności za niewykorzystane dni parkowania.
 3. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej www.holtur.pl
 4. W razie zgubionej karty parkingowej należy uiścić opłatę parkingową w wysokości określonej w cenniku.
 5. Przy ostatnim wyjeździe kartę parkingową należy oddać pracownikowi ochrony na bramie wjazdowej.

§ 6

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 2. Na obszarze miejsc postojowych zabronione jest : dokonywanie napraw oraz mycie samochodu

§ 7

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
 2. W przypadku określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

§ 8

 1. Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy składać w Recepcji Ośrodka Holltur
 2. Książka Skarg i Wniosków znajduje się w Recepcji Ośrodka HOLTUR

Cennik parkingu

Dla gości Sanatorium - Uzdrowiskowego HOLTUR
1 dzień 9 PLN
14 dni 70 PLN
21 dni 110 PLN
Dla gości spoza Sanatorium -Uzdrowiskowego HOLTUR
1 dzień 12 PLN