Regulamin pobytu

Regulamin sprzedaży i pobytu w ORW Podczele
1. Właścicielem obiektu Sanatorium Uzdrowiskowe „ORW Podczele” (zwane dalej ORW Podczele) jest Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o. ulica Koszalińska 72,
78-100 Kołobrzeg, KRS: 0000102167 prowadzony w IX Wydziale Sądu Rejonowego w Koszalinie, wysokość kapitału zakładowego: 9 606 000 zł, NIP: 954-00-19-002, REGON: 272561578, tel. 94 35 43 116, 94 35 94 35 43 211.
2. Sanatorium Uzdrowiskowe „ORW Podczele” składa się z budynku głównego i budynków mieszkalnych położonych w odległości do 360 metrów od budynku głównego.
3. Niniejszy regulamin określa sposób dokonywania i odwoływania rezerwacji, wpłaty zaliczki i jej zwrotu oraz wnoszenia opłaty za pobyt, a także określa zasady pobytu na terenie ORW Podczele.
4. Usługi zakwaterowania oraz wszelkie inne usługi w ORW Podczele są świadczone na podstawie cennika. Cennik jest dostępny w recepcji ORW Podczele, a także na stronie internetowej www.holtur.pl .
5. Rezerwacja jest przyjmowana za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania się na odległość, pisemnie, telefonicznie lub osobiście.
a) ORW Podczele po przyjęciu rezerwacji wysyła na adres podany przez kontrahenta potwierdzenie przyjęcia rezerwacji z wyliczoną ceną za miejsce w pokoju wybranej kategorii, oraz z informacją o kwocie zaliczki i sposobie jej wpłaty.
b) Wpłata zaliczki (30 % wartości pobytu) jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
c) Brak wpłaty zaliczki w określonym w potwierdzeniu rezerwacji terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.
d) Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa w każdym czasie do dnia rozpoczęcia planowanego pobytu.
e) Rezygnację z pobytu przed wpłaceniem zaliczki można zgłaszać na zasadach tożsamych ze sposobem dokonywania rezerwacji.
f) Po wpłacie zaliczki odwołanie rezerwacji (pod rygorem nieważności oświadczenia woli o rezygnacji z pobytu) jest dokonywane w formie pisemnej na adres P. U. „Holtur”.
Za datę wpływu uważa się datę doręczenia korespondencji P. U. „Holtur”.
g) W przypadku odwołania rezerwacji po wpłaceniu zaliczki P.U. „Holtur” wystawia korektę faktury VAT i wysyła na adres podany przez kontrahenta.
h) Zwrot zaliczki jest możliwy tylko w ramach następujących zasad:
– zwrot całości wpłaconej zaliczki w przypadku rezygnacji w terminie do 60 dni przed rozpoczęciem pobytu,
– zwrot 50 % wpłaconej zaliczki w przypadku rezygnacji w terminie od 60 do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu,
– brak zwrotu wpłaconej zaliczki w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem świadczeń.
i) Po podpisaniu faktury korygującej i dostarczeniu jej do P.U. „Holtur” nastąpi zwrot na wskazane konto.
6. Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 dnia przybycia, do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu i obejmuje świadczenia dla danej kategorii pokoju opisane w cenniku pobytów ORW Podczele.
7. ORW Podczele świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
8. Gościem jest osoba fizyczna przebywająca na terenie ORW Podczele na podstawie dokonanej rezerwacji lub z innego tytułu prawnego zaakceptowanego przez
P. U. „Holtur” sp. z o. o.
9. ORW Podczele oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu do własnego osobistego użytku wyposażenie pokoju.
10. Opiekunem każdego Gościa jest recepcja ORW Podczele.
11. Miejsce w pokoju ORW Podczele wynajmowane jest na doby hotelowe.
12. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu dokonując rezerwacji przyjmuje się, że najem został dokonany na jedną dobę.
13. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 dnia w którym upływa termin najmu miejsca noclegowego.
14. ORW Podczele uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych miejsc noclegowych.
15. Zatrzymanie miejsca noclegowego po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
16. Opłata za pobyt (o ile umowa sporządzona na piśmie nie stanowi inaczej) jest pobierana z góry w dniu przyjazdu do ORW Podczele, lub najpóźniej do trzech dni po przyjeździe. Opłaty dokonuje się w recepcji opłacając pobyt gotówką lub kartą płatniczą albo kredytową. Za odpłatne usługi dodatkowe Gość reguluje opłaty na bieżąco.
17. Na rzecz Miasta Gminy Kołobrzeg każdy gość ORW Podczele jest zobowiązany wnieść gotówką opłatę uzdrowiskową w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg.
18. P. U. „Holtur” sp. z o. o. nie udziela zwłoki w opłacie lub kredytu na pokrycie opłat za pobyt i za usługi dodatkowe.
19. P. U. „Holtur” sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do rozliczenia pobytu Gościa w terminie 30 dni od dnia opuszczenia pokoju.
20. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w ORW Podczele w trakcie trwania pobytu nie jest zwracana wpłacona opłata za pobyt.
21. W sytuacjach wyjątkowych, nie dających się przewidzieć w dniu przyjazdu, Gość może (według uznania P. U. „Holtur” sp. z o. o.) otrzymać zwrot zryczałtowanej kwoty
za niewykorzystane wyżywienie.
22. Gościowi nie przysługuje roszczenie zwrotu gotówki lub wydania innego świadczenia w miejsce niewykorzystanej usługi.
23. W przypadku rezerwacji miejsca noclegowego i niestawienia się Gościa do godziny 18.00 w dniu rezerwacji ORW Podczele zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.
24. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem pozwalającego ustalić tożsamość.
25. Potwierdzeniem pobytu Gościa w ORW Podczele jest „karta pobytu” wydawana przez recepcję w dniu zameldowania. „Karta pobytu” powinna być okazywana każdorazowo
przy odbieraniu kluczy do pokoju i może służyć do rozpoczęcia świadczenia niektórych usług dodatkowych (zarówno bezpłatnych, jak i płatnych).
26. ORW Podczele ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
27. Odpowiedzialność ORW Podczele z tytułu utraty lub uszkodzenia środków pieniężnych, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, o ile przedmioty te nie zostały oddane do depozytu.
28. ORW Podczele zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy. Zasady przyjmowania depozytów określa regulamin depozytów.
29. ORW Podczele nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu należącego do gościa, a znajdującego się na terenie ORW Podczele lub poza nim.
30. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju powstałych w jego winy, winy osób odwiedzających lub towarzyszących.
31. Gość powinien zawiadomić recepcję ORW Podczele o zaistnieniu szkody niezwłocznie po jej zaistnieniu.
32. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi,
a klucz od pokoju pozostawić w recepcji.
33. Gość nie może przekazywać miejsca noclegowego lub pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
34. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren budynku głównego ORW Podczele.
35. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu lub innych środków działających w podobny sposób.
36. Zabrania się przechowywania materiałów niebezpiecznych, ładunków wybuchowych, broni i amunicji w pokojach ORW Podczele.
37. W ORW Podczele obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00.
38. Osoby nie zameldowane w ORW Podczele mogą przebywać na jego terenie w godzinach od 7.00 do 22.00.
39. ORW Podczele jest obiektem monitorowanym, a pracownicy ochrony są uprawnieni do interwencji w przypadku złamania niniejszego regulaminu lub obowiązującego powszechnie prawa.
40. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach otwartego ognia, grzałek, żelazek elektrycznych lub podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
41. ORW Podczele może odmówić przyjęcia Gościa który w jakikolwiek sposób w trakcie poprzedniego pobytu naruszył regulamin ORW Podczele.
42. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa po uiszczeniu opłaty za przesyłkę (zgodnie z cennikiem). W przypadku braku takiej dyspozycji, ORW przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące, po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz P. U. „Holtur” sp. z o. o.
43. Reklamacje dotyczące pobytu należy składać niezwłocznie ustnie w recepcji ORW Podczele, lub pisemnie na adres ORW Podczele nie później niż 7 dni od dnia zakończenia pobytu.
44. W sprawach nieuregulowanych niniejszy regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
45. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy najmu miejsca w pokoju jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby
P. U. „Holtur” sp. z o. o.