Przetargi

Zapraszamy do złożenia oferty   do  postępowania pn.:  Wybór firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2019 roku oraz dnia 31.12.2020 roku i ewentualnie inny śródroczny moment sprawozdawczy wynikający z decyzji Zarządu P.U. „HOLTUR” Sp. z o.o.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 15.10.2019r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego tj.:
P.U. HOLTUR Sp. z o.o. 
78-100 Kołobrzeg
ul. Koszalińska 72,
w biurze obsługi Zarządu

Termin i miejsce otwarcia ofert:
otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.10.2019r. do godz. 13:00, w siedzibie Zamawiającego:

P.U. HOLTUR Sp. z o.o. 
78-100 Kołobrzeg
ul. Koszalińska 72,
pokój nr 2 (obok recepcji)

zaproszenie do złożenia oferty

1_Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych

2_Załącznik nr 2 do Wymagań ofertowych

3_Załącznik nr 3 do Wymagań Ofertowych

4_Załącznik nr 4 do Wymagań Ofertowych

5_Załącznik nr 5 do Wymagań Ofertowych

6_Załącznik nr 6 do Wymagań Ofertowych

7_Załącznik nr 7 do Wymagań Ofertowych

wzór umowy – badanie sprawozdania finansowego