Ochrona Danych Osobowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLTUR” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koszalińska 72, zwane dalej „HOLTUR”.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

HOLTUR jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem
  w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Dane osobowe kuracjuszy i pacjentów (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres, PESEL, nr dowodu osobistego,
  dane dotyczące stanu zdrowia)
 • Dane osobowe gości (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nr dowodu osobistego)
 • Dane osób biorących udział w wycieczkach organizowanych przez HOLTUR (Imię, nazwisko, data urodzenia,
  adres zameldowania, telefon kontaktowy, PESEL)
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji wskazanego przez Państwa procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie HOLTUR. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające HOLTUR w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych
(np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie HOLTUR. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim
jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z HOLTUR oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osobowe kuracjuszy i pacjentów

Dane osobowe przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, jak i od Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Narodowy Funduszu Zdrowia oraz osoby upoważnione przez kuracjuszy do uzyskania dokumentacji medycznej. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie HOLTUR. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące przepisy prawa (tj. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności zgodnie z Ustawą
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy o działalności leczniczej ). Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (wyjątki określono w art. 29 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z świadczeń zdrowotnych.

Dane osobowe gości 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi noclegowej. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie HOLTUR. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną a także podjęcia działań przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano usługę noclegową. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z usługi noclegowej.

Dane osób biorących udział w wycieczkach organizowanych przez HOLTUR

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wycieczek. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz ubezpieczycielom. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty organizujące wycieczki oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie HOLTUR. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną a także podjęcia działań przed jej zawarciem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym realizowana była wycieczka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału
w wycieczkach.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie HOLTUR. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych HOLTUR nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez HOLTUR także w celu marketingu bezpośredniego, obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez HOLTUR moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych
oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o. w Kołobrzegu ul. Koszalińska 72, 78-100, Kołobrzeg, e-mail:  holtur@holtur.pl

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:   

Wojciech Byrski, e-mail, holtur@inspektor-danych.info

 

Informacje dotyczące plików cookie

Serwis używa cookies i podobnych technologii. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).